Felvételizőknek

A Média és Kommunikáció Tanszék a bolognai rendszerben alap (BA), mester (MA) és doktori (PhD) szinten kínál kommunikáció- és médiatudományi tanulmányokat. A már felvett, szabadbölcsészet BA-ra járó hallgatók felvételizhetnek a tanszék által indított Kommunikáció- és Médiatudomány specializációra, illetve a Kommunikáció- és Médiatudomány minorra. Az újonnan jelentkezők  Kommunikáció- és Médiatudomány BA-ra, Szabadbölcsészet BA-ra, Kommunikáció- és Médiatudomány MA-ra, illetve Film-, média és kultúraelmélet PhD programra felvételizhetnek.

Grafika: Barts Lívia és Jukić Julija


Felvételi eredmények, 2023

Kommunikáció- és Médiatudomány Mesterképzési Szak (MA)

2023. június 15. (csütörtök) – összesített szóbeli felvételi értékelőlapok:


Képzési információk

Kattintson annak a szaknak a nevére, amelyik érdekli!

Kommunikáció és médiatudomány BA alapszakKommunikáció és médiatudomány BA minorKommunikáció és médiatudomány BA specializációKommunikáció és médiatudomány MAFilm-, média- és kultúraelmélet PhD

6 félév, 180 kredit

választható specializációk: újságírás; médiatudomány

A KÉPZÉS BEMUTATÁSA

A Kommunikáció és médiatudomány alapszakon a hallgatók az első évben általános társadalomtudományi oktatásban részesülnek (szociológia, társadalomelmélet, társadalomtörténet), illetve megismerkednek a kommunikációtudomány alapjaival. A 2-3. évfolyam során előadásokat hallgatnak a politikai kommunikáció, a médiaelmélet, a médiatörténet, a médiajog területéről, illetve médiaelemző szemináriumokon, írásgyakorlatokon vesznek részt.

Az első év után a diákok két specializáció: az újságírás és a médiatudomány közül választhatnak. Az újságíró specializáció elsősorban a gyakorlati szakmai ismeretekre fektet hangsúlyt, a médiatudomány specializáció inkább elméleti oktatást nyújt. Az újságíró specializációt választók részletesen megismerkednek a média két választható ágazatával (rádió, televízió, digitális média) és újságírás-gyakorlatokon vesznek részt. A médiatudomány specializáció keretében a hallgatók egyebek mellett a médiakutatás módszereivel, a különböző médiumok kulturális hátterével ismerkedhetnek meg.

A hallgatók a 4. félév után szakmai gyakorlaton vesznek részt, így lehetőséget kapnak, hogy valós környezetben próbálhassák ki tudásukat. A képzés szakdolgozattal és szakzáróvizsgával zárul.

Kommunikáció- és médiatudomány szakos tanulmányaik mellett a diákok felvehetnek egy ún. minor szakot az ELTE kínálatából. Ez tulajdonképpen a korábbi egyetemi képzési rendszerben megszokott kétszakos formához hasonlít, de a minor szak kevesebb óraszámot, kevésbé részletes tanulmányokat jelent, mint a főszak. Akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, azok a Kommunikáció- és médiatudomány specializáción szerezhetnek további szakos ismereteket.

JELENTKEZÉS

A szakra jelentkezni az egyetemi jelentkezésre vonatkozó általános szabályok szerint lehet. Ezekről, illetve a korábbi ponthatárokról a http://www.felvi.hu oldalon, az ELTE BTK honlapján, illetve a Felvételi Tájékoztatókban találnak információt.

KINEK AJÁNLJUK?

Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik alapvetően érdeklődnek a társadalomtudományok, a kortárs közélet, társadalom és kultúra, illetve a média és az új technológiák társadalmi, kulturális szerepe iránt. Akik nem bánják, ha sokat kell olvasni (olykor idegen nyelven is) és írni, akik szívesen vesznek részt csapatmunkában, saját produkciók elkészítésében. Bár az angol nyelvvizsga nem jelentkezési feltétel, nagy előnyt jelent az angol nyelv ismerete.

ELHELYEZKEDÉSI ÉS TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK

A kommunikáció- és médiatudomány alapszakos diploma megszerzése után a hallgatók elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon vagy folytathatják tanulmányaikat mesterfokon – például az Intézetben folyó Kommunikáció- és médiatudomány MA-n.

Az ELTE-n szerzett kommunikáció- és médiatudományi diploma nagy tekintélynek örvend a munkaerőpiacon és az egyetemi világban is. Az elhelyezkedésben sokaknak segített a szakmai gyakorlaton szerzett kapcsolat és tapasztalat. Korábbi hallgatóink a média- és kommunikációs szféra sokféle területre eljutottak. Egy részük az országos médiában helyezkedett el újságíróként, riporterként, szerkesztőként, vannak közöttük, akiknek nap mint nap látjuk az arcát a képernyőn, és vannak, akik talán kevésbé látványos, de nem kevésbé fontos és felelősségteljes háttérmunkát végeznek. Mások civil és állami szervek sajtóosztályán kaptak állást, és vannak, akik kapcsolattartóként dolgoznak nemzetközi cégek marketingosztályain. Sokan választották a továbbtanulást, közülük többen is tekintélyes nyugat-európai és amerikai egyetemeken folytattak vagy folytatnak posztgraduális tanulmányokat.

A Kommunikáció szakon beadott diplomamunkák címeit itt böngészheti végig »

A KÉPZÉS BEMUTATÁSA

Azoknak az ELTE-s diákoknak, akik nem kommunikáció- és médiatudomány alapszakosak, de érdeklődnek ez iránt a terület iránt, lehetőségük van rá, hogy elvégezzék az 50 kreditnyi kommunikáció- és médiatudomány minor szakot, mely az alapszak legfontosabb tárgyaiból áll. A minorosok nem választhatnak specializációt a kommunikáció- és médiatudományon belül.

KINEK AJÁNLJUK?

Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik alapvetően érdeklődnek a bölcsészet- és társadalomtudományok, a kortárs közélet, társadalom és kultúra, illetve a média és az új technológiák társadalmi, kulturális szerepe iránt. Akik nem bánják, ha sokat kell olvasni (olykor idegen – főként angol – nyelven is) és írni, akik szívesen vesznek részt csapatmunkában, saját produkciók elkészítésében. Bár az angol nyelvvizsga nem jelentkezési feltétel, nagy előnyt jelent az angol nyelv ismerete.

JELENTKEZÉS

Jelentkezni az első év végén, az ELTE BTK által meghatározott módon lehet. A felvételi követelményekről és az elvégzendő, érvényes tanegységlistákról tájékozódjon az ELTE BTK oldalán!

A Kommunikáció szakon beadott diplomamunkák »

JELENTKEZÉS

Jelentkezni az első év végén, az ELTE BTK által meghatározott módon lehet. A felvételi követelményekről és az elvégzendő, érvényes tanegységlistákról tájékozódjon az ELTE BTK oldalán!

4 félév, 120 kredit

specializációk: kommunikáció- és médiatudományi kutató; kommunikációs és médiaszakember

A KÉPZÉS CÉLJA

A mesterképzés magas szintű értelmiségi tevékenység végzésére, illetve tudományos pályára készít fel. Akik a képzés befejezése után dolgozni akarnak, azoknak a média- és kommunikációs ipar kínál széleskörű elhelyezkedési lehetőségeket. A képzés a tanulmányok doktori szinten való folytatására is felkészít. (Az Intézetben 2007-ben indult a Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Program.)

Akik a kommunikáció- és médiatudományi kutató specializációt választják, azok olyan alapos társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakemberek lesznek, akik a kortárs társadalmi jelenségek döntő kérdésének tekinthető medializációs folyamatokban eligazodnak, azokat önállóan kutatják, tanítják, és egyetemi oktatóként, tudományos kutatóként, médiakritikusként, kommunikációs elemzőként helyezkednek el.

A kommunikációs és médiaszakember specializáció társadalom- és bölcsészettudományi felkészültséggel és gyakorlati képességekkel rendelkező szakembereket képez, akik a kortárs média és kommunikációs ipar különböző területein dolgoznak vezetőként, szerkesztőként, programkészítőként, nemzetközi projektek irányítójaként, kommunikációs szakértőként, médiatanácsadóként, szakújságíróként.

A KÉPZÉS MENETE

A tanulmányokat társadalom- és médiatudományi alapozás vezeti be. Ezután a választott specializációnak megfelelően a hallgatók vagy a kortárs kultúra és média különböző területeit elemzik szemináriumok keretében, vagy a kulturális- és médiaipar működésébe nyernek bepillantást különböző médiaprojekteken való aktív részvétellel (szerkesztőségi gyakorlatok, rádiós, tévés projektek stb.). A tanulmányokat egy szakmailag megalapozott, saját elemzést tartalmazó, kb. 50 oldal terjedelmű szakdolgozat zárja, melynek elkészítését folyamatos konzultáció segíti.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

Az ELTE BTK általános jelentkezési és felvételi követelményeiről a http://www.felvi.hu oldalon, az ELTE BTK honlapján, illetve a Felvételi Tájékoztatókban találnak információt.

A szakra való jelentkezés speciális feltételei a következők: Egyetemi vagy főiskolai végzettség az alábbi megkötésekkel: A teljes kreditérték beszámításával vesszük figyelembe a kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szakot, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kommunikáció alapképzési szakot, továbbá a legalább 50 kredit értékű kommunikáció- és médiatudomány ismeretet (a kommunikáció- és média specializációt, illetve minort). A többi diploma esetében az nyerhet felvételt, akinek az elvégzett tárgyai között legalább 30 kredit értékű társadalomtudományi, kommunikáció- és médiatudományi ismeret elismerhető. Az utóbbi esetben a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

További követelmény az angol középfokú C típusú nyelvvizsga!

FELVÉTELI

A 2021-es felvételiről ITT talál információkat.

Idegennyelv-követelmény

A mesterképzésbe való belépés feltétele angol nyelvből egy állajmilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

Írásbeli szakasz

A jelentkezőknek be kell adniuk egy szakmai önéletrajzot, egy motivációs levelet és egy tudományos dolgozatot az alábbiak szerint:

  1. Szakmai (szöveges) önéletrajz: az eddigi tanulmányokon kívül tartalmazza a továbbtanulás szempontjából releváns eddigi tevékenységeket is, pl. publikáció, belföldi vagy külföldi ösztöndíj, konferencia-részvétel, szakkör- vagy konferenciaszervezés (maximum 2000 n).
  2. Motivációs levél: a jelentkező ismerteti, hogy miért akar mesterképzésre járni; eddigi tanulmányaiból mi volt számára a legérdekesebb; milyen témával szeretne foglalkozni mesterképzési szakdolgozatában; mik a hosszabb távú tervei (maximum 4000 n).
  3. Egy tudományos dolgozat (tanulmány, szemináriumi dolgozat, a szakdolgozat rövidített változata vagy kifejezetten erre a célra írt dolgozat, mely szabályos szakirodalmi hivatkozásokat és bibliográfiát tartalmaz) a társadalom- vagy bölcsészettudomány területéről (minimum 20 ezer, maximum 30 ezer n).

A terjedelmi korlátokat szigorúan be kell tartani! Az írásbeli szakasz pontszámát a felsorolt munkák értékelésének eredménye adja.

Beküldés/leadás módja, határideje: 2021. május 17-19. között a szakot gondozó Intézet részére a kommunikaciofelveteli2021@gmail.com e-mail címre, kizárólag elektronikus úton (a részletekről május elején tájékoztatja a jelentkezőket a Felvételi Iroda). A küldeményhez csatolni kell egy kísérőlevelet a mellékelt dokumentumok felsorolásával.

Szóbeli szakasz

A benyújtott anyag részletes megvitatása, különös tekintettel a motivációs levélben megjelölt téma szakirodalmára, melyet a jelentkezőnek kell összeállítania és felkészülni belőle; valamint a kommunikáció- és médiatudomány, a kortárs közélet és kultúra területén való jártasság felmérése.

A Kommunikáció szakon beadott diplomamunkák »

Ugrás a Film-, média és kultúraelmélet PhD program oldalára.

Felkeltette az érdeklődésed az ELTE Média?

Ha kíváncsi vagy, milyen kurzusokon kell részt venned, olvasd el friss kurzusprospektusunkat, melyben nemcsak az oktatók, hanem a hallgatók szemszögéből is megismerheted az egyes tanegységeket.

Az ELTE Médián olyan kurzusok közül is válogathatsz, melyeket más médiaszakokon nem feltétlenül találhatsz meg. Akár saját startupokat tervezhettek a Média és innováció kurzuson, melynek célja, hogy bemutassa a média és kommunikációs piacot, valamint az új projektek és vállalkozások indításához szükséges módszereket, ezáltal inspirálva az innovatív ötleteket. A divatkommunikációról és a fenntartható divatról tart órákat Kudron Anna, a PINKPONILO alapítója, tanszékünk volt hallgatója. Nemcsak az alapvető médiaműfajokat tanulhatod meg, akár üzleti kommunikációval is foglalkozhatsz Hermann Irén, a Szabadszínész startup vezetőjének, valamint a Kreatív, a Forbes és az Index korábbi munkatársának kurzusain.

Ha a filmezés érdekel, olyan szakemberektől tanulhatsz, mint Haragonics Sári dokumentumfilm-rendező és részvételi filmes szakértő. Óráin a a részvételi videóval és a katalizátor módszerrel is megismerkedhetnek a hallgatók. Akkor pedig, ha igazi rajongója vagy az animációnak, két féléven keresztül is részt vehetsz az animációismereti kurzuson, ahol az elméleti alapok után magatok is kipróbálhatjátok a műfaj technikáit Vécsey Virág segítségével.

Média szak az ELTE Bölcsészkaron?

Igen, mert az ELTE Média és Kommunikáció BA szak a legjobb alapszakos kommunikáció szak ma Magyarországon, ahogy az a Heti Válasz 2017-es felsőoktatási rangsorában is látható. Korábban a HVG ranglistáján az ELTE, és az ELTE BTK egyaránt első helyezett lett az egyetemek, illetve az egyetemi karok összehasonlításában.

Forrás: Heti Válasz felsőoktatási rangsor 2017

Igen, mert ha társadalomtudományi, illetve bölcsész kutatói pályára készülsz, az ELTE szavatolja a tudományos minőséget oktatóinak tudományos felkészültsége, teljesítménye, nemzetközi kapcsolatrendszere és a tudományos munkát segítő személyes konzultációs oktatási rendszer révén. A nemzetközi tudományos pályára vezető út legegyszerűbb első lépése az ELTE Média. Csak két apró példa illusztrációként. Hargitai Henrik adjunktus most tér vissza a NASA San Franciscói kutatóintézetéből a Média tanszékre, ahol kutató ösztöndíjasként dolgozott másfél évig. A tanszéki Eperblogon olvasható blogbejegyzésben pedig a mesterszakon végzett Kocsis Andrea ír arról, hogyan vezet az út a Múzeum körútról Cambridge-be.

Igen, mert ha viszont újságírónak, online tartalomfejlesztőnek, marketingesnek vagy PR-osnak, kulturális vállalkozónak, nemzetközi szervezet alkalmazottjának vagy startuppernek látod magad öt év múlva lelki szemeid előtt, akkor a BA alapszakosok és a média specializációs számára hirdetett gyakorlati tanegységek és mesterség-órák révén érheted el ezt a célt. A médiás szakokon több tucat olyan fiatal egykori ELTE Média diák tanít óraadóként, akik a kreatív ipar szakembereként oktatják a hallgatókat.

Igen, hogy ha semmi konkrét nem lebeg a szemeid előtt, ugyanis az ELTE Média olyan szakmákra készít fel, amik ma még nem, hanem csak akkor léteznek majd, amikor már végeztél az egyetemen. Youtube-csatornamenedzser? Közösségi média szerkesztő? Storifying-kreatív?

Várunk!

A korábbi évek Kommunikáció és médiatudomány mesterszakos felvételik követelményei és időpontjai