Szakzárás, szakdolgozat

A SZAKZÁRÁS MENETE
  1. Témaválasztás

Bár a Hallgatói Követelményrendszer 77. § (4) bek. a.) pontja az alábbiak szerint rendelkezik: “A témaválasztás és a záróvizsga-időszak kezdete között a) az alapképzés és a mesterképzés esetén legalább 6 hónapnak kell eltelnie”, de nem ez fedi a valóságot, hanem az ugyanott szereplő ún. különös rész alapján kell eljárni (337. § ad 77. § (1)).

Alapszakon: tanszéki menetrend szerint tehát alapszakon a másodéves hallgatók a nyári vizsgaidőszakban választanak témavezetőt és szakdolgozati témát, és szeptemberben veszik fel a szakdolgozati szeminárium című tárgyat a tanszék koordinálásában. (A hallgatói választásokat figyelembe vesszük, de szempontként felmerül az oktatói teherviselés kiegyensúlyozása is, vagyis a végső beosztást a tanszék készíti.)

Mesterszakon: a hallgatók az első félév végén, a téli vizsgaidőszakban választanak témát és témavezetőt.

Alapszakon és mesterszakon is egy megosztott dokumentumba kell beírni a hallgatóknak két témát és két témavezetőt, amit a tanszék figyelembe vesz a témavezetőkhöz való beosztáskor. Érdemes a tématervek leadása előtt konzultálni a lehetséges konzulensekkel.

  1. Témavezető

A hallgatót a szakdolgozat elkészítésében egy vagy több témavezető segítheti. Témavezető az Egyetem oktatója, tudományos kutatója, illetve nem egyetemi alkalmazott szakember lehet. Különleges téma esetén a belsős témavezető mellé lehet választani egy külsőst is, ez esetben kettős témavezetés zajlik.

  1. Címbejelentés

A Karon a címbejelentés határideje tavaszi félévben március 15., az őszi félévben október 15. Előfordulhat, hogy az adott tanévben a március 15. illetve az október 15. munkaszüneti napra esik, ezért a pontos leadási időpontot az adott tanévre/félévre kiadott Tanulmányi Hivatal határidős jegyzékben találják meg a hallgatók. A szakzárást megelőző félévben kell bejelenteni a záródolgozat címét a Tanulmányi Hivatalban (A épület 17-es terem).

  1. Szakzáróvizsgára való jelentkezés

A szakzárás félévében kell jelentkezni a szakzáróvizsgára a Neptun rendszerén keresztül.

  1. Konzultáció és konzultációs lap

Alapszakon a szakdolgozat leadásának félévében 3 konzultáció kötelező. Az erről szóló konzultációs lapot alá kell íratni a témavezetővel és mellékelni kell a szakdolgozathoz. A konzultációs lapot, ami egyben a témavezetői nyilatkozat is alá kell írnia a konzulensnek mesterszakon is.
Konzultációs lap letöltése 

  1. Záródolgozat leadása

Záródolgozat leadása (egy kötött, egy spirálozott példányban + konzultációs lap) a Tanulmányi Hivatalban (A épület 17-es terem). A záródolgozatok mindenkori hivatalos leadási határideje tavasszal április 15. (a belsős, témavezetői határidő március 31.), ősszel november 15. (a belsős, témavezetői határidő október 31.).

A szakdolgozatot elektronikus formában (pdfként vagy docxként) CD mellékletként is le kell adni a kötött példányban. A CD-n egy fájlban kérjük az összes tartalmat, saját név alatt, a szakkal együtt elmenteni. Például: Kovács_Ottokár_MA.pdf

  1. Abszolutórium

Miután bent van az összes jegy a Neptunban, be kell menni a tanulmányi előadóhoz, és ki kell kérni az abszolutóriumot. Ezt legkésőbb az államvizsga előtt három nappal kell megtenni, de inkább hamarabb. Ehhez vinni kell az indexet és a Kari Olvasóból egy nyilatkozatot, hogy nem tartoztok semmivel sem a könyvtárnak.

  1. Szakzáróvizsga
A SZAKDOLGOZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A záródolgozat olyan hosszabb szakcikk formájú magyar írás, mely a kommunikáció- és médiatudomány szakon oktatott tárgyak valamelyikének témájába vág, feldolgozza a kérdéskör alapvető magyar szakirodalmát (mesterszakon angol szakirodalmat is kell használni), a szabályos hivatkozási formák figyelembevételével. A szakdolgozó köteles nyilatkozni arról, hogy a dolgozat önálló kutatáson alapuló, saját munkája, melyet korábban más szakon még nem nyújtott be záródolgozatként, plágium esetén a záródolgozat automatikusan elégtelen minősítést kap, és a dolgozat benyújtása ellen fegyelmi eljárás indítható.

BA szakdolgozat formai követelményei

MA szakdolgozat formai követelményei 

Szakdolgozat template töltsd le és mindent megtudsz arról, hogy nézzen ki a dolgozatod, és miként hivatkozz a forrásaidra! (Mivel a fájlt nyílt docx formátumban töltöttük fel, lehetséges, hogy a böngésződ blokkolja a letöltést, ugyanis így veszélyesnek tartja. Próbáld meg más böngészőben is megnyitni, vagy töltsd le PDF formátumban: Szakdolgozat template (PDF).)

ÉRTÉKELÉS

A szakzárás előfeltétele az elégtelennél jobb minősítésű záródolgozat és az összes tanegység elvégzése. A vizsga – amelynek során a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy elsajátították a képzési terv által előírt legfontosabb ismereteket – bizottság előtt zajlik.

A vizsga két részből áll. Az elsőben a hallgató a záródolgozatra adott bírálatra válaszol. A második részben alapszakon a megadott államvizsga témakörökből húz egyet, és abból vizsgázik. Mesterszakon a szakdolgozat szakirodalmából választ a bizottság egy tételt, és a vizsgázót ebből kérdezik.

Alapszakos államvizsga témakörök letöltése

Szabad bölcsész államvizsga témakörök letöltése

Fontos információ a 2017 tavaszán végző hallgatók számára:
– A médiajog tétel nem képezi részét a számon kérendő tételsornak.
– A többi tételre vonatkozóan, minden hallgatót abból az anyagból kérdezzük, amit elvégzett.
További kiegészítések is várhatók. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel az ELTE Média Fb-oldalát.

A SZAKDOLGOZAT  ÉRTÉKELÉSE:

A dolgozatot a témavezető értékeli egytől ötig, ezt az írásos véleményt a tanszéki irodában kapja kézhez a hallgató. Ezután a szakzáróvizsgán a bírálatban feltett kérdésekre, valamint a dolgozattal kapcsolatban felmerült egyéb kérdésekre kell válaszolnia. Ha a bíráló elégtelent ad, a szakdolgozat nem bocsátható védésre.

Itt látható az a szempontrendszer, bírálati lap, amelyet minden bíráló kitölt a szakdolgozat értékelésekor.

A ZÁRÓVIZSGA ÉRTÉKELÉSE:

A záróvizsgára két jegyet kap a vizsgázó (egytől ötig terjedő skálán): külön a védésre, és külön a tétel(ek) kifejtésére.

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE

Az oklevél minősítése a záródolgozatra kapott és a záróvizsgán megszerzett három érdemjegy átlaga adja.