Tudományos Diákkör

A TDK, más szóval a Tudományos Diákköri Konferencia az egyetemi karokon működő legkiterjedtebb, számos hallgatóhoz eljutó tehetséggondozó rendszer. Az egyetemeken munkálkodnak különféle intézetekhez, tanszékekhez, illetve speciális kutatóterületekhez kapcsolódó Tudományos Diákkörök. Ezek a maguk által meghatározott munkarend szerint tevékenykednek. Az ELTE BTK-n a diákkörök felett a kari Tudományos Diákköri Tanács áll, a tanácson belül az elnökség irányítja a dolgozatokat a megfelelő OTDK szekciókba. A hallgatók által elkészült munkák a mindenkori kari tisztségviselőkhöz futnak be, akik továbbítják ezeket az illetékesnek.

Konferencia, diákoknak

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT)  két évente, minden páratlan évben publikál egy részvételi felhívást az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK), mely szekciónként tartja üléseit. Legközelebb 2019-ben lesz konferencia. Tizenhat szekció működik összesen az OTDK-n. Az első lépcsőfok az OTDK-n való részvételhez az adott egyetemen működő TDK vitaülésen való részvétel. A hallgatók itt szerezhetnek jogosultságot a továbbjutáshoz. A helyi vitaülésen minden olyan hallgató részt vehet az általa elkészített dolgozattal, aki még nem szerzett abszolutóriumot. Egy hallgató írhat több dolgozatot is különböző szekciókban, illetve több hallgató is írhat egy dolgozatot. Az aktív hallgatói jogviszony nem feltétele az indulásnak.

Az intézményi TDK-n való részvételhez a hallgatónak ki kell választani egy adott kutatási területet, és abból dolgozatot kell írni, mely majd bemutatásra kerül a helyi vitaülésen. A témaválasztás nem függ a szaktól. A hallgatók munkáját témavezető konzulens oktatók segítik, de témavezető nélkül készített dolgozat is indulhat TDK-ülésen. Amennyiben a bizottság úgy ítéli meg, hogy a hallgató pályamunkája az Országos Tudományos Diákköri Konferencián bemutatásra érdemes, akkor a hallgató indulhat az aktuálisan meghirdetett OTDK-n.

Fontos tudni, hogy az OTDK részvételi felhívás kihirdetését követően BA-s hallgatók által megírt szakdolgozat nevezhető TDK-ra. Az MA-s hallgatóknak viszont részletes feltételekhez van kötve a szakdolgozatuk nevezése. Az OTDT honlapjáról kell letölteniük egy nyomtatványt, melyben arról nyilatkoznak, hogy mikor készült a szakdolgozatuk. Illetve nekik előírás, hogy 10%-os szövegszerű eltérés legyen a szakdolgozattól. Az OTDK-n együtt versenyeznek BA-s, MA-s, illetve osztatlan tanári képzésben résztvevő hallgatók.

A helyi vitaülések a BTK-n általában december közepéig (2016-ban december 16-ig) zajlanak le. Az OTDK-ra való nevezés határidejét, illetve rendjét, valamint a dolgozathoz kapcsolódó tartalmi és formai követelményeket a központi felhívás, és a szekció-felhívások határozzák meg. Minden hallgatónak ajánlott ezen felhívások ismerete, aki az OTDK-n indulni szeretne. A 2017-ben tartandó XXXIII. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának felhívása alapján a dolgozatok terjedelme 20 és 60 oldal között lehet. A helyi vitaülésen a továbbjutást szerző dolgozatokat 2017. január 11-ig kell feltölteni az OTDT-nek az erre a célra kialakított weboldalára.

Az OTDK dolgozatokat két szempont alapján értékelik. Két bíráló értékeli egyenként a dolgozatot. Ezt követően a konferencián a hallgató szóbeli prezentációját értékeli a zsűri. A prezentáció egy 20 perces előadásból áll, amelyet 10 perc vita követ.

Az OTDK-n való részvételhez kapcsolatos költségeket (nevezési és részvételi díj) a kari Tudományos Diákköri Tanács pályázati és egyéb forrásokból fedezi, így azok a költségek a hallgatók számára nem jelentenek megterhelést. Az ELTE BTK HÖK-nél is lehet pályázni, a TÖP, illetve a TKP pályázatokra, melynek részletes kiírásai elérhetőek a HÖK honlapján.

Az OTDK-n első helyezést pályamunkáját elfogadtathatja szakdolgozatként is, ha az megfelel a szakdolgozat követelményeinek, illetve pályázhat a Pro Scientia Aranyéremre, ezen túl pedig anyagi juttatásban is részesül. Ezen kívül egy jó OTDK-helyezés sokat számít egy-egy ösztöndíj elbírálásánál, illetve a doktori képzéshez történő jelentkezéskor is figyelembe veszik.

További információk:

otdt.hu

otdt.ganda.hu/media/uploads/tarsadalom.pdf

btk.elte.hu/tdk

http://btkhok.elte.hu/index.php/palyazatok/tudomanyos-palyazatok/

https://www.facebook.com/eltebtktdk  

 

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A rendezvény szervezője: Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Nevezési időszak: 2016. szeptember 15. (csütörtök) – 2017. január 11. (szerda)

Nevezési határidő: 2017. január 11. (szerda), 23:59 (magyar idő szerint)

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre