BA alapszak szakzárás (archív)

Figyelem! Ez az oldal csak archiválási céllal létezik. Az aktuális információk a Hallgatóknak menüpont Szakzárás oldalán találhatóak!

ZÁRÓDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK
FORMAI KÖVETELMÉNYEK
 • A záródolgozat lapjainak mindkét felére lehet nyomtatni, és újrahasznosított papír használata ajánlott.
 • Terjedelme 40-50 ezer n (szóközt is beleértve) jegyzetek (lábjegyzet és hivatkozások) és egyéb mellékletek nélkül
 • Margók: a kötésmargó (egy oldalas nyomtatás esetén a bal oldali)3 cm, a többi2,5 cm
 • Sortávolság: másfeles
 • Betűméret: 12 pont; sorkizárt szedéssel
 • Betűtípus: Times New Roman (Times, Dutch) vagy Cambria (egy ezek közül; a címek és a szöveg is azonos betűtípussal)
 • A dolgozatban ne használjunk aláhúzást (címre és linkre sem)
 • Új bekezdésnél 24 pont (0,85 cm) behúzás, előtte/utána térköz és üres sor nélkül
 • A címeknél és első bekezdéseknél ne alkalmazzunk behúzást
 • A fejezetek vagy arab számmal számozottak, vagy sehogyan
 • A szövegtörzshöz csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a főszöveghez fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket stb. Pusztán irodalmi hivatkozásokat tartalmazó lábjegyzetek ne legyenek. A szakirodalmi hivatkozások a főszövegben zárójeles formában szerepeljenek (Kovács 2000).
 • A szó szerinti idézetek idézőjelbe írandók, a három sornál hosszabbak új bekezdésbe, 10 pontos betűvel, a bekezdés jobb és bal oldalán 24 pontos margóval
 • A főszövegen kívüli kötelező elemek:
 • a kötelezően előírt adatokat tartalmazó borítólap (a szakirányt nem kell ráírni)
 • tartalomjegyzék,
 • hivatkozásjegyzék,
 • valamint egyéb mellékletek (pl. filmográfia ), amennyiben azokat a dolgozat témája indokolja.
 • Grafikonok, táblázatok, képek a szövegben (nem mellékletként) közlendőek
  • Minden táblázat, ábra (grafikon, kép) legyen számozott (1. ábra, 1. táblázat stb.) és legyen képaláírása (rövid leírása).
  • Csak olyan grafikon, táblázat vagy ábra közölhető, amire a dolgozat szövege is hivatkozik (1. ábra).
  • A táblázatok, grafikonok adatainak és képek forrását minden esetben, a képaláírásban kell közölni.
 • A szakdolgozathoz csatolni kell annak rövid (10 soros) leírását (összefoglaló, absztrakt). Az absztrakt a dolgozat témáját, alapkérdését, módszerét és eredményeit foglalja össze.
 • Valamint mellékelni kell a szakdolgozat digitális verzióját CD-n.

Minta: Záródolgozat — külső borító (MINTA)

Minta: Záródolgozat — belső borító (MINTA)

HIVATKOZÁSI SZABÁLYOK

A hivatkozások részletes kifejtése a szövegtörzs után, külön lapon kezdve „Hivatkozások” címmel szerepeljen. Ez az első szerző vezetékneve szerinti betűrendben tartalmazza a szövegtörzsben és lábjegyzetben hivatkozott teljes irodalmat olyan módon, hogy a szövegbeli hivatkozásokat az irodalomjegyzékben azonosítani lehessen. A Hivatkozások ne tartalmazzon a szövegben nem hivatkozott művet és ne legyen sorszámozva. A szerzők neve a hivatkozásokban pontosan abban a formában szerepeljen, ahogy a hivatkozott műben szerepel.

A felhasznált nyomtatott, internetes és audiovizuális irodalom egységesen szerepeljen a Hivatkozások fejezetben.

Hivatkozások a szövegben

Hivatkozás a következőképpen (Propp 1999), illetve ha van oldalszám is (Propp 1999:133–145).

Két szerző esetén (Smith és Wesson 1958).

Három vagy több szerző esetén (Smith et al. 1958).

Több műre történő egyidejű hivatkozás esetén pontosvesszővel válasszuk el a különböző tételeket egymástól (Propp 1999; Smith és Wesson 1958).

Ugyanazon szerző egyazon évben megjelent különböző publikációit a következőképpen jelöljük: évszám+kisbetűk ábécésorrendben (Propp 1999a; Propp 1999b; Propp 1999c, stb.).

Ha nem az első kiadást olvastuk, az első kiadás dátumát is szerepeltetni kell: (Kis [1888] 1971).

Ha egy műben meghivatkozott másik műre hivatkoznánk, de az nem volt a kezünkben: (idézi Rácz 2005: 14).

Néha szerepel a mondatban a szerző neve, jó példa erre Heisenberg említett könyve (1925).

A Wikipédiára vagy egyéb harmadlagos irodalomra (lexikonok, enciklopédiák) csak abban az esetben fogadható el hivatkozás, ha a dolgozatunk tárgya az adott kiadvány vagy a harmadlagos irodalom maga (mivel az enciklopédia nem szakirodalom).

Hivatkozott irodalom formája a Hivatkozások fejezetben

Könyvre:

Propp, Vladimir (1999): A mese morfológiája. Ford. Soproni András. Budapest: Osiris.

Szerkesztett könyv:
Neuls-Bates, Carol (szerk.) (1982): Women in Music. An Anthology of Source readings from the Middle Ages to the Present. New York: Harper & Row.

Könyvfejezet:
Nochlin, Linda (1973): Why Have There Been No Great Women Artists? In Art and Sexual Politics. Thomas B. Hess és Elizabeth C. Baker (szerk.). New York: Collier Books, 1–43.

Folyóiratcikk (a folyóirat címe után évfolyam(szám): oldalszám, vagyis nem dátum alapján azonosítva!
McClary, Susan (1986): A Musical Dialectic. Cultural Critique 4(2): 129–170.

Két szerzős folyóiratcikk:
Smith, Chris és John F. Wesson (1966): Obituary of J. S. Bach. In Hans T. David és Arthur Mendel: The Bach Reader . (jav. kiad.) New York: W. W. Norton.

Interneten olvasott de nyomtatásban is megjelent irodalom: (vagyis ha egy cikket online olvasunk, de kideríthető, hogy az nyomtatásban megjelent, a nyomtatásban megjelent cikket hivatkozzuk, de jelezve, hogy mi az online forrást olvastuk)

Adorno, Theodor W. ([1938] 1969): Fétiskarakter a zenében és a zenei hallás regressziója. In Zene, filozófia, társadalom. Budapest: Gondolat, 227–274. Elérhető az interneten: http://frankfurt.tek.bke.hu/media/szoveg/adorno_fetisjelleg.htm (letöltés: 2004. március 25.).

Csak interneten megjelent irodalom esetén a hivatkozás szabályai azonosak, de kiegészül a letöltés dátumával (letöltés: 2011. január 11.) és ha ezek az adatok megállapíthatóak, a megjelenés dátumával (2011. január 21.) és a legutolsó frissítés dátumával (frissítve: 2011. január 11.), valamint a teljes URL-lel (azaz nem a nyitólap URL-jével) (URL: http://frankfurt.tek.bke.hu/media/szoveg/adorno_fetisjelleg.htm). Az URL nem aláhúzva, nem kéken szerepeljen, hanem normál szövegként.

Csak internetes folyóiratcikk, azonosíthatatlan szerzővel:
Filmhu (2011): Mi ha nem magyar? Filmhu. 2011. szeptember 20. URL: http://magyar.film.hu/filmhu/magazin/mi-ha-nem-magyar.html (letöltés: 2011. október 29. ).

Konferenciacikk
Kallberg, Jeffrey (1989): Genre and Gender: The Nocturne and Women’s History. In CUNY Graduate Center. Április.

Személyesen beszerzett (elsődleges) információ (e-mail, szóbeli közlés stb.) a hivatkozásjegyzékben nem, csak a főszövegben hivatkozandó: (Kovács Péter, személyes közlés, 2003. január 15.)

Ismeretlen dátum esetén az évszám helyett é.n. szerepeljen (évszám nékül)

A záródolgozatban helyet kell kapnia (jellemzően egy rövid köszönetnyilvánításban) azon személyek és intézmények felsorolásának, akiktől/amelyektől a záródolgozat írója külön segítséget és támogatást kapott a munka során. Illik köszönetet mondani a rendelkezésre bocsátott anyagokért, reprodukciókért, továbbá a külön konzultációért, ha sor került ilyesmire.

TARTALMI KÖVETELMÉNYEK

 • A záródolgozat olyan hosszabb szakcikk formájú írás, mely a kommunikáció- és médiatudomány szakon oktatott tárgyak valamelyikének témájába vág, feldolgozza a kérdéskör alapvető szakirodalmát.
 • Alapkövetelménye a szabályos hivatkozás (lásd fentebb).
 • Nyelve magyar.
 • A hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti lépések megtételére, valamint a tudományos szakpróza megkívánta módszertani és stiláris eljárások alkalmazására.
 • A szakdolgozó köteles nyilatkozni arról, hogy a dolgozat önálló kutatáson alapuló, saját munkája, melyet korábban más szakon még nem nyújtott be záródolgozatként.
 • Plágium esetén a záródolgozat automatikusan elégtelen minősítést kap, és a dolgozat benyújtása ellen fegyelmi eljárás indítható.
 • A záródolgozathoz kötelező témavezetőt választani. A szakdolgozatírás első félévében ennél az oktatónál szakdolgozati szemináriumot kell felvenni, a második félévben pedig minimum három alkalommal konzultálni kell vele a szakdolgozat leadása előtt. Ezt a három konzultációt igazolni is kell egy nyomtatványon, amit mellékelni kell a záródolgozathoz.

NYILATKOZAT, hogy a dolgozat a hallgató saját szellemi terméke

Konzultációs lap

ÉRTÉKELÉS

A dolgozatot a dolgozat bírálója értékeli, egytől ötig. A hallgató az írásos véleményt a tanszéki irodában kapja kézhez. A szakzáróvizsgán a bírálatban feltett kérdésekre, valamint a dolgozattal kapcsolatban felmerült egyéb kérdésekre kell válaszolnia. Ha a bíráló elégtelent ad, a szakdolgozat nem bocsátható védésre.

BA SZAKZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI:

A szakzárás előfeltétele az elégtelennel jobb minősítésű záródolgozat és az összes tanegység elvégzése. A vizsga – amelynek során a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy elsajátították a képzési terv által előírt legfontosabb ismereteket – bizottság előtt zajlik és két részből áll. Az elsőben a hallgató a záródolgozatra adott bírálatra válaszol, a másodikban a megadott témakörökből húz egyet, és abból vizsgázik. A bizottság belekérdezhet a többi témakörbe is.

A ZÁRÓVIZSGA ÉRTÉKELÉSE:

A záróvizsga jegyét a záródolgozatra kapott jegy, valamint a védésre és a tétel(ek) kifejtésére kapott jegy átlaga adja.

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE

Az oklevél minősítése a záródolgozatra kapott és a záróvizsgán megszerzett érdemjegyek számtani átlaga adja, egész számra kerekítve.

GYAKORLATI TUDNIVALÓK:
 1. A szakzárás előtt egy évvel (rendes esetben a második év végén, tehát a 4. félévben), május elején kell leadni két tématervet két különböző oktatóhoz a tanszéki titkárságon (Németh Zsuzsánál), ami alapján a tanszék kiválasztja, hogy ki melyik témájával, melyik oktatóhoz kerül.
 2. A szakzárást megelőző félévben (rendes esetben az 5. félévben) kell bejelenteni a záródolgozat címét a Tanulmányi Hivatalban (A épület 17-es terem). Formanyomtatvány: Szakdolgozati címbejelentő lap (BA)
 3. A szakzárás félévében kell jelentkezni a szakzáróvizsgára a Tanulmányi Hivatalban (A épület 17-es terem). Formanyomtatvány: Jelentkezés szakzáróvizsgára (BA)
 4. Záródolgozat leadása (egy kötött, egy spirálozott példányban) a Tanulmányi Hivatalban (A épület 17-es terem).
 5. Miután bent van az összes jegy az indexben és az ETR-ben, be kell menni a tanulmányi előadóhoz, és ki kell kérni az abszolutóriumot. Ezt legkésőbb az államvizsga előtt három nappal kell megtenni, de inkább hamarabb. Ehhez vinni kell az indexet és a Kari Olvasóból egy nyilatkozatot, hogy nem tartoztok semmivel sem a könyvtárnak.
 6. Szakzáróvizsga.
 7. Felvételik.
 8. Diplomaosztó.

A pontos időpontokért, határidőkért mindig figyeljétek a btk.elte.hu-n az Aktuális fülön belül a Közleményeket, illetve a Feladatjegyzéket. Fontos, hogy a szakdolgozat hivatalos leadási határideje előtt két héttel van a tanszéki (belsős) leadási határidő. Ekkor kell a kész szakdolgozatot eljuttatni a témavezetőhöz.