BA szakirány szakzárás

ZÁRÓDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK
FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
 • Terjedelme 40-50 ezer n jegyzetek, mellékletek nélkül (ez 2-es sorközzel, 12-es betűvel kb. 20-25 oldal).
 • A főszövegen kívüli kötelező elemek: a kötelezően előírt adatokat tartalmazó borítólap, tartalomjegyzék, bibliográfia, valamint egyéb mellékletek (filmográfia, képmelléklet stb.), amennyiben azokat a dolgozat témája indokolja. A szakdolgozathoz csatolni kell annak magyar és angol nyelvű rövid (10 soros) leírását.

Minta: Záródolgozat — külső borító (MINTA)

Minta: Záródolgozat — belső borító (MINTA)

TARTALMI KÖVETELMÉNYEK:
 • Kommunikáció- és médiatudomány szakirányon a záródolgozat olyan hosszabb szakcikk formájú írás, mely az oktatott tárgyak valamelyikének témájába vág, feldolgozza a kérdéskör alapvető szakirodalmát.
 • Alapkövetelménye a szabályos hivatkozás.
 • Nyelve magyar.
 • A hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti lépések megtételére, valamint a tudományos szakpróza megkívánta módszertani és stiláris eljárások alkalmazására.
 • A szakdolgozó köteles nyilatkozni arról, hogy a dolgozat önálló kutatáson alapuló, saját munkája, melyet korábban más szakon még nem nyújtott be záródolgozatként.
 • Plágium esetén a záródolgozat automatikusan elégtelen minősítést kap, és a dolgozat benyújtása ellen fegyelmi eljárás indítható.
 • A záródolgozat szerzői jogaival az Eötvös Loránd Tudományegyetem rendelkezik, benyújtásával a hallgató egyúttal értelemszerűen igazolja, hogy az a saját szellemi teljesítménye, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a dolgozatot az Egyetem változatlan formában, nyomtatásban vagy a világhálón nyilvánosságra hozza.
 • # A záródolgozathoz kötelező témavezetőt választani. A szakdolgozatírás első félévében ennél az oktatónál szakdolgozati szemináriumot kell felvenni, a második félévben pedig minimum három alkalommal konzultálni kell vele a szakdolgozat leadása előtt. Ezt a három konzultációt igazolni is kell egy nyomtatványon, amit mellékelni kell a záródolgozathoz.

NYILATKOZAT, hogy a dolgozat a hallgató saját szellemi terméke

Konzultációs lap

ÉRTÉKELÉS:
 • A dolgozatot a témavezető ötfokú skálán értékeli, és írásban bírálja a konzultációkon megbeszélt szempontok alapján.
BA SZAKZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI:

A szakzárás előfeltétele az elégtelennel jobb minősítésű záródolgozat és az összes tanegység elvégzése. A vizsga – amelynek során a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy elsajátították a képzési terv által előírt legfontosabb ismereteket – bizottság előtt zajlik és két részből áll. Az elsőben a hallgató a záródolgozatra adott bírálatra válaszol, a másodikban a megadott témakörökből húz egyet, és abból vizsgázik. A bizottság belekérdezhet a többi témakörbe is.

A ZÁRÓVIZSGA ÉRTÉKELÉSE:

A záróvizsga jegyét a záródolgozat védésre és a tétel(ek)re kapott jegy átlaga adja.

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE

Az oklevél minősítése a záródolgozatra kapott és a záróvizsgán megszerzett érdemjegyek számtani átlaga adja, egész számra kerekítve.

GYAKORLATI TUDNIVALÓK:
 1. A szakzárás előtt egy évvel (rendes esetben a második év végén, tehát a 4. félévben), május elején kell leadni két tématervet két különböző oktatóhoz a tanszéki titkárságon (Németh Zsuzsánál), ami alapján a tanszék kiválasztja, hogy ki melyik témájával, melyik oktatóhoz került.
 2. A szakzárást megelőző félévben (rendes esetben az 5. félévben) kell bejelenteni a záródolgozat címét a Tanulmányi Hivatalban (A épület 17-es terem). Formanyomtatvány: Szakdolgozati címbejelentő lap (BA)
 3. A szakzárás félévében kell jelentkezni a szakzáróvizsgára a Tanulmányi Hivatalban (A épület 17-es terem). Formanyomtatvány: Jelentkezés szakzáróvizsgára (BA)
 4. Diplomamunka leadása (egy kötött, egy spirálozott példányban) a Tanulmányi Hivatalban (A épület 17-es terem).
 5. Miután bent van az összes jegy az indexben és az ETR-ben, be kell menni a tanulmányi előadóhoz, és ki kell kérni az abszolutóriumot. Ezt legkésőbb az államvizsga előtt három nappal kell megtenni, de inkább hamarabb. Ehhez vinni kell az indexet és a Kari Olvasóból egy nyilatkozatot, hogy nem tartoztok semmivel sem a könyvtárnak.
 6. Államvizsga.
 7. Felvételik.
 8. Diplomaosztó.

A pontos időpontokért, határidőkért mindig figyeljétek a btk.elte.hu-n az Aktuális fülön belül a Határidős feladatjegyzéket.