Theories of Communication

Course convenor

Ágnes Gagyi

Course content

The course introduces basic dimensions and perspectives in theories of social communication, in particular those that link communication with social structure, and symbolic content with pragmatic context.

Course content:

1. Class overview

2. Introduction. Transactive, referential and evolutionary perspectives of communication

Arisztotelész: Poétika: XXV. http://mek.oszk.hu/00300/00315/

Anderson, James, A. (2005): A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai. Typotex

3. What is a code?  A structuralist and a social viewpoint

Saussure, F. de, Bevezetés az általános nyelvészetbe, Gondolat,  Budapest, 1976

Émile Durkheim – Marcel Mauss: Az osztályozás néhány elemi formája, in Felkai-Némedi-Somlai szerk: Szociológiai irányzatok a XX. Század elejéig 1., ÚMK, Budapest, 2005, 333-351.

4. Pragmatics are parts of the code

Peirce, Ch. S., A jelek felosztása, in Horányi Ö. – Szépe Gy. (szerk.), A jel tudománya. General Press, Budapest, 2005

John L. Austin: Tetten ért szavak, Akadémiai, 1990 (első 3 fejezet)

Herbert Paul Grice: A társalgás logikája; A jelentés, in Pléh-Síklaki-Terestyéni (szerk.), Nyelv – Kommunikáció – Cselekvés. Budapest: Osiris

5. Communication as a social institution

Peter L. Berger-Thomas Luckman: A valóság társadalmi felépítése, Jószöveg 1998

6. Public sphere: The political institution of social communication

Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltása, Gondolat, Budapest, 1993

7. Code structure and social structure. Social fields

Pierre Bourdieu: A mezők logikája 418-430, in Felkai-Némedi-Somlai szerk. Szociológiai irányzatok a XX. Században, Új Mandátum, Budapest, 2002, 431-445.

8. Heterogeneous codes of the public sphere. Stratification, visibility, democracy

Angelusz Róbert: A láthatóság görbe tükrei. Társadalomoptikai tanulmányok, Új Mandátum, Budapest, 2000

9. Networks of global communication: Paradigm and political ideology

Manuel Castells: A hálózati társadalom kialakulása. Az információ kora: Gazdaság, társadalom és kultúra. I. kötet, Gondolat-Infonia, Budapest, 2005

10. Hegemony. Code structure and power structure

Gramsci, Antonio (1970): Filozófiai írások. Budapest: Kossuth.

11. Positions and opportunities – face-work, subordination, subculture

David LaChapelle: Rize!, 2005 (film)

Phil Cohen: Subcultural Conflict and Working Class Community, Working Papers in Cultural Studies 2: 5–51, 1972

12. Structure vs. agency: ‘I’ in the social communication. Free will vs. critique of symbolism, psychoanalysis vs. situation analysis

Dan Sperber: A kultúra magyarázata, Osiris, Budapest, 2001

Frantz Fanon: Black Skin, White Masks, Pluto Press, London, 1952, 181-184.

Neked mi jár a fejedben?